Pressemeldinger

Trafikksikkerhet løftes opp til Stortinget: Nullvisjonen må bli mer Nulltoleranse

For første gang på over 30 år skal Stortinget nå forplikte seg til trafikksikkerhetsarbeid med en mye bredere tilnærming enn man får gjennom Nasjonal transportplan, og tiltak som er reist i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet skal få den politiske forankringen som behøves.  Det snakkes nå om å lage et veikart til nullvisjonen.

Men først skal veikartet tegnes. Det gjorde foreningen Nei til Frontkollisjoner sammen med Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget den 27. november. På møtet deltok også Trygg Trafikk, MA Rusfri Trafikk, Norges Lastebileier-forbund og Syklistenes Landsforbund.

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har gått sammen om å be regjeringen legge frem en helhetlig strategiplan for økt trafikksikkerhet. For å få innspill til dette ble vi inviterer til et oppstartsmøte.

Vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner er glad for at det er parlamentarisk grunnlag for at trafikksikkerhet blir løftet opp og nå behandlet i vår nasjonalforsamling.

Vi har tidligere forsøkt å få trafikksikkerhet løftet opp til Stortinget via partiet Høyre, og deres samferdselspolitiske talsperson Halleraker i 22. januar 2012 http://youtu.be/_SaGpECGXrE Men dette ble da nedstemt av det rød/grønne flertallet.

Nullvisjonen må bli en Nulltoleranse
Vi i Nei til Frontkollisjoner har dessverre sett at trafikksikkerhet har blitt en salderingspost når Statsbudsjett og Nasjonal transportplan har blitt behandlet, i konkurranse med andre samferdselsoppgaver rundt i vårt langstrakte land. Vi må endre veinormalen ned til et nivå på 4000 ÅDT for bygging av møtefrie veier. På veier med en trafikk på 1500 ÅDT og over må det bygges brede nok til rumlefelt, slik at det enkelt senere kan plasseres midtrekkverk hvis dette skulle bli nødvendig. På denne måten planlegger vi og bygger trygge veier.

Nullvisjonen består av det delte ansvaret mellom oss som trafikanter og veimyndighetenen (politisk og faglig). Dette ansvaret er helt klart. Vi vet at vi kan redusere antall drepte og hardt skadde ved å sikre våre høytrafikerte og trafikkfarlige veier med fysiske sikkerhetsbarrierer. Vi i Nei til Frontkollisjoner er klar på at vi må gjøre noe med våre politikere og faglige veimyndigheters holdning, som krystalliserer seg i en adferd som betyr at vi må ta på alvor dette i planlegging og utbygging. I altfor mange år har vi bygd gammeldagse smale og usikrede veier. Dette har blitt styr av veinormalen.

Store uløste oppgaver
Etter dagens krav i veinormalen vil det ved utgangen av 2014 være behov for totalt 1 783 km møtefri vei med fysisk adskilte kjøreretninger.

Om lag 1 650 km eller 16 prosent. av riksveiene er for smale for å tilfredsstille kravene til tofelts vei med gul midtlinje.

Ved å sikre de 1783 km vil vi kunne redusere antall drepte og hardt skadde med 100 personer hvert år ifølge Veidirektoratet. Med slik kunnskap må det handles. Hvis ikke blir nullvisjonen bare pene ord. I tillegg hvis vi endrer veinormalen til 4000 ÅDT for etablering av midtrekkverk kan vi redusere antall drepte og hardt skadde med 35 personer. Investeringer i gode og trafikksikre veier er ikke bare god samfunnsøkonomi for bedret konkurranseevne for våre bedrifter, men viktigst av alt vi sparer mennesker fra å bli drept og lemlestet.

Stortingsinnstillingen til transportkomiteen offentliggjøres på tirsdag formiddag den 2. desember, og debatten om saken går på torsdag den 4. desember.

Vedtaket stortinget gjør blir «Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for økt trafikksikkerhet på vei, og komme til Stortinget med den på egnet måte»

Ta gjerne kontakt for mer info og kommentarer til våre krav til Stortingsbehandlingen.


Kontakt: Geirr Tangstad-Holdal, leder i Nei til Frontkollisjoner tlf 40 82 62 20


Foreløpige tall for januar til oktober i år viser at 137 personer har mistet livet og 497 har blitt hardt skadd i trafikken på norske veier.

55 omkom i møteulykker

Møteulykkene tar fortsatt flest liv. 55 av de 137 omkomne fram til og med oktober i år mistet livet i møteulykker, og 138 blitt hardt skadd. 46 har omkommet  og 135 blitt hardt skadd i utforkjøringer der andre kjøretøy ikke var innblandet.    

- Skal vi nå målet om ikke mer enn totalt 500 drepte og hardt skadde pr. år innen utgangen av 2023  i Nasjonal transportplan, må vi alle ta et større ansvar sier Geirr Tangstad-Holdal, leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner. Vi må forsere utbyggingen av "Trygg vei", og trafikantenen må følge myndighetenes regler når de ferdes i trafikken. Ved utgangen av året vil vi i følge forslag til Statsbudsjett 2015 ha 1783 km med høytrafikert og trafikkfarlig vei som står usikret følge veinormalen.
Kilde: ssb.no