Pressemeldinger

17. juli: 2006 tragedien rammet - 2007 foreningen NtFk ble stiftet

Den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner ble stiftet den 17. juli 2007 i forbindelse med et folkemøte i Kristiansand. Det var nøyaktig ett år etter at familiene Holdal og Steinsland mistet tre familiemedlemmer i en frontkollisjon på en usikret E39 ved Helleland i Rogaland.

Foreningens styre ledes av emeritus H.r. Adv. Gunnar Grette, Oslo, nestleder Mari Helmer, Nittedal, Akershus. Daglig leder, Geirr Tangstad-Holdal, Buskerud

Vi innledet vårt arbeid med å innhente informasjon fra samferdselsmyndighetene. Og tidligere seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Finn Harald Amundsen, har oppsumert for oss med følgende utsagn: "Møteulykkene er vårt alvorligste trafikkulykkesproblem". Det er dette som er foreningens hovedoppgave, kampen mot frontkollisjoner.

Midtrekkverk-kart i NTP
Etter å ha utfordret tidligere samferdselsminister Navarsete, og via vårt arbeid i referansegruppen i Nasjonal Transportplan kom veikartene med i Nasjonale transportplan 2010-2019 for første gang, hvor behovene for midtrekkverk/midtsikring var opptegnet. Videre har vi nå fått anerkjent begrepet "møtefri vei", som den sikreste veien å kjøre på, også av norske veimyndigheter.

Nullvisjonen må følges opp med forpliktende planer
Nei til Frontkollisjoner foreslo et halveringsmålet av antall drepte og hardt skadde på et tidlig møte i referansegruppe til NTP 2014-2023. Nullvisjonen må være en visjon som følges opp med ambisiøse målformuleringer i NTP, og dette må videre følges opp med i forpliktende tiltaksplaner og handlingsprogram. Vi er derfor glad for at transportetatene har foreslått dette ambisiøse målet for antall drepte og hardt skadde i forslaget til ny Nasjonal transportplan 2014-2023. Men samtidig er det absurd å skulle ha et mål på maks 500 drepte/hardt skadde, for på hvilke andre samfunnsområder ville vi ha gjort noe slikt?

I 2024 skal det ikke være mer enn 100 drepte og 400 hardt skadde. Den samfunnsøkonomiske gevinsten sammenlignet med et antatt nivå på 840 drepte og hardt skadde i 2014 til et nivå med 500 drepte og hardt skadde i 2024 er om lag 8 milliarder kroner i form av lavere samfunnskostnader. Så kommer alle sparte menneskelige lidelsene. Menneskelige lidelser som aldri skal glemmes når vi snakker om trafikkulykker.

Sikkerhetskrav på norske veier
Vi bestemte oss i en tidlig fase for å hente inn erfaringer fra våre naboland, og etter å ha studert statistikken for antall frontkollisjoner og utforkjøringer, vedtok foreningen å foreslå de samme sikkerhetskravene på norske veier, som på svenske. Vi ønsket at vi skulle få inn i veinormalen at alle høytrafikerte veier med en trafikk på over 4000 ÅDT (gj.snt. kjøretøy i døgnet gjennom et år) skulle sikres som møtefrie veier med midtrekkverk. I tillegg til at alle trafikkfarlige veistrekninger måtte sikres. Vi har arbeidet siden stiftelsen med å få de andre større trafikkorganisasjonene med på våre krav, og NAF og Trygg Trafikk støtter nå våre krav, også offentlig via media.

Tryggere vei med mer midtrekkverk
Den 1. juni 2011 kom vårt første reelle gjennomslag fra myndighetene angående ÅDT kravet. Statens vegvesen ved Veidirektoratet anmodet Samferdselsdepartementet om å senke kravet for fysisk midtsikring til 6000 ÅDT. Og noen få uker før samferdselsminister Marit Arnstad skulle gå av kom beskjeden fra regjeringen Stoltenberg til Veidirektoratet om å endre veinormalen

Trafikksikkerhetsplanen, Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet
Neste gjennomslag kom i det grundige arbeidet avdelingen for Trafikksikkerhet ved Veidirektoratet gjorde i forbindelse med Trafikksikkerhetsplanen, Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet, som er et grunnlag for omtalen av trafikksikkerhet i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023.

Trafikksikkerhetsplanen tar grundig for seg investeringstiltak for å forhindre frontkollisjoner på sidene fra 36 til og med side 82. På nytt har vi fått løftet fokus og omtalen på alle de stygge frontkollisjoner opp et ekstra nivå i NTP.

Vi er opptatt av gode dialoger med alle de politiske partiene, ungdomspartiene og andre bil- og trafikkorganisasjoner. Vi støtter alle gode holdningskampanjer og er medlem av Trygg Trafikk, hvor vi møter på månedlige dialogmøter.

Retter økt fokus på ulykkesveiene
Vi i Nei til Frontkollisjoner kommer i andre halvår 2014/første halvår 2015 til å reise rundt i Norge, hvor vi kommer til å prioritere de veiene med høyest ulykkesfrekvenser for møter med både pårørende, lokale veimyndigheter og politikere. Oversikten over slike veier bad vi Samferdselsdepartementet om å få utarbeidet av Veidirektoratet i vårt møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsekretær Bård Hoksrud den 19. mai 2014. Og på NRK1 Debatten 22. mai kunne statsekretær Bård Hoksrud fortelle at de allerede da bedt Veidirektoratet sette igang med kartleggingen. I Debatten deltok også daglig leder Tangstad-Holdal

Nullvisjonen - det delte ansvaret
vår side på Facebook har vi nå passert 14 000 følgere

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk