Pressemeldinger

Endre veinormalen - senke grensen for midtrekkverk

midtrekkverkVi i foreningen Nei til Frontkollisjoner er utålmodig når det gjelder å få etablert møtefrie veier - med livreddende midtrekkverk.

Vi er derfor spesielt glad for at den nye regjeringserklæringen sier at de vil:

* Styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet med fokus på frivillige organisasjoner
* Utarbeide og ta i bruk konkrete mål som hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandard.
* Bygge vei og jernbane raskere gjennom å redusere planleggingstiden.
* Starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur.
Vi er også fornøyd med at regjeringserklæringen lytter til bil- og trafikksikkerhetsorganisasjonene og etablerer et uavhengig veitilsyn, og at planleggingen og oppbyggingen av Nasjonal transportplan skal endres slik våre sentrale politikere vedtar de overordnede nasjonale målene og at fagetatene får et større ansvar for detaljer og gjennomføringen.

Vi er derimot ikke ubegistret glade for at det skal

* Begrense bruken av streknings - ATK, dvs fotobokser som fotograferer samtlige bilister og måler gjennomsnittsfart, og ikke innføre dette på nye strekninger før ordningen er evaluert.

Vi mener at dette tiltaket ikke bare kan overses når det gjelder mange av våre trafikkfarlige veier - dette må ses på som et strakstiltak mens man får på plass midtrekkverk og utbedret veiene til trafikksikre veier.

Vi er utålmodig når det gjelder forseringen av etablering av møtefrie og sikre veier. Regjeringen Stoltenberg I og II har desverre ikke innfridd når det gjelder dette arbeidet, så idag har vi behov for over 1850 km møtefri vei hvor trafikken er over 6000 ÅDT (gj.snt.kjøretøy i døgnet) som kan redusere antall drepte og hardt skadde med 100 personer hvert år.

Vi skulle gjerne sett at den nye regjeringen kommer tilbake med forslag til en forpliktende plan med tidsangivelser når dette skal være innfridd.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Høyre og FrP - også i posisjon.