Høringsuttalelser

Høring Statsbudsjettet 2013

nei_til_frontkollisjoner_logo

Her kan du se fra den åpen høringen på Stortinget angående Statsbudsjettet 2013.

Nei til Frontkollisjoner er en uavhengig landsdekkende forening for trafikanter og pårørende. Ingen i foreningen tar ut noe form for honorar eller lønn. Vi får heller ingen statlig støtte.

Vi er opptatt av trafikksikkerhet og støtter alle aktiviteter med sikte på å forbedre den generelle trafikksikkerheten. Både fysiske endringer av veimiljøet, nye tiltak som alkohollås, bilbelte i buss og holdningskampanjer. Vi er medlem av Trygg Trafikk.

Vårt hovedfokus er arbeidet mot alle de tragiske frontkollisjonene som skjer på mange av våre usikrede veier. Vårt hovedkrav og mål er at veinormalen skal endres til grensen på 4000 ÅDT når det skal etableres livreddende fysiske sikkerhetsbarrierer som midtsikring, og at alle trafikkfarlige veier skal midtsikres med samme barrierer.

Les mer …

Transportetatenes forslag NTP 2014-2023

nei_til_frontkollisjoner_logo

Kan lastes ned som pdf.fil: Høringsnotat transportetatenes forslag NTP 2014-2023

Nei til Frontkollisjoner

- foreningen for trafikanter og pårørende

.

.

.

.

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO                                                                                                        Oslo, 29. juni 2012


UTTALELSE - TRANSPORTETATENES FORSLAG NTP 2014-2023

Overordnede mål i NTP

Med bakgrunn i vurderingene i kapitel 19.1 er det i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023 foreslått følgende etappemål for trafikksikkerhet:

I 2024 skal det maksimalt være 100 drepte i veitrafikken. Samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 skal ikke være over 500.

Les mer …

Høring - Konseptvalgutredning (KVU) E39 Søgne – Ålgård

Til:

 

Statens vegvesen                                                                                     Oslo, den 29. oktober 2011

 

 

Kopi: Samferdselsdepartementet

v/ Samferdselsminister Magnild M. Kleppa

 

 

Høring - Konseptvalgutredning (KVU) E39 Søgne – Ålgård

Foreningen Nei til Frontkollisjoner har primært hensynene til trafikksikkerhet som sin viktigste element når vi uttaler oss om strekningen E39 Søgne-Ålgård

Les mer …

18. januar: Innspill til NTP 2014-2023

liten logo nei til frontkollisjoner

Nei til Frontkollisjoner

Sekretariatet for National Transportplan 2014-2020.

Vegdirektoratet.

Postboks 8142 Dep 0033 Oslo

Samferdselsdepartementet.

Akersgata 59

0180 Oslo

                                                                                                                                                Oslo, den 18. januar 2012

Referansegruppen. Innspill til NTP 2014-2023 fra Nei til Frontkollisjoner.

Nei til Frontkollisjoner fremmer her sitt forslag/krav mht. NTP 2014-2023:

Sammendrag. Det utarbeides en Plan som gjøres bindende for at tilstrekkelig gjennomføring og resultater oppnås. Planen har grunnlag i det som nedenfor i dette brev er uttalt i avsnittene 1 til 6 med bilag.

Vi krever at det innføres de samme sikkerhetskravene ved utforming av våre veger som i Sverige. Det skal etableres møtefrie og sikre veger, adskilt med fysisk midtrekkverk mellom kjøreretningene, på alle høgtrafikerte veger med en trafikk på over 4000 ÅDT, samt alle trafikkfarlige vegstrekninger

Les mer …

Høringsuttalelse Statsbudsjettet 2012

Til Stortinget. Transport- og Kommunikasjonskomiteen 

Høringsuttalelse Statsbudsjettet 2012.

Foreningen har Nei til Frontkollisjoner som sitt navn og hovedformål.

Ca 45 % av alle drepte og hardt skadde i trafikken hvert år er forårsaket av frontkollisjoner. Det er hvert år mellom 3-og 4 hundre mennesker som rammes. Det er et fryktelig antall, som og kan reduseres radikalt. Det er nemlig enestående og sterkt oppløftende at en slik ulykkestype kan hindres langt på vei ved hjelp av midtrekkverk som sikringsmiddel på 2/3 felts og 4-felts veier. Nullvisjonen kan bli en realitet mot frontkollisjoner, som er den viktigste enkeltstående ulykkestype. Møtefrie og sikre veier utelukker ca 76 % av alle drepte og 46 % av alle hardt skadde. Allikevel er det i budsjettet foreslått bare 17 km midtrekkverk på 2- og 3-felts veier, 11 km 4-felts veier.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk