Høringsuttalelser

Høring Melding St.40 Trafikksikkerhetsarbeidet

Høring Melding St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering

horing stortinget geirr tangstad holdalTirsdag den 10. februar møtte Gunnar Grette, styrets leder og Geirr Tangstad-Holdal. adm. leder på vegne av foreningen Nei til Frontkollisjoner til åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i forbindelse med Høring Melding St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering.

Trafikkulykkene representerer fremdeles store menneskelige lidelser og er et stort samfunnsproblem og ulykkesrisikoen er betydelig høyere i vegsektoren enn i øvrige transportformer.

Trafikksikkerhet og nullvisjonen er for alvorlig til at man skal la dette bare skje i forbindelse med ny Nasjonal tiltaksplan forTrafikksikkerhet på vei. De større overordnede tiltakene og målene bør ligge på et overordnet nivå - og være mer forpliktende. Der er vi enig med transportkomiteen som i sin bestilling av stortingsmeldingen anmerket: «Komiteen mener at for å nå nullvisjonen må legges til grunn en forsterket forpliktelse fra Stortinget, utover Nasjonal transportplan.»

Flere departementer og etater har sammen et overordnet ansvar for trafikksikkerhet på vei og for å forebygge veitrafikkulykker, sier meldingen. Men er det fare for at ansvaret blir pulverisert?

Ja, en samordnet og styrket innsats for å ivareta dette ansvaret er helt vesentlig for en fortsatt reduksjon i antallet drepte og hardt skadde i veitrafikken, men noen må sitte med det overordnet ansvaret trafikksikkerhetsarbeidet.

Nullvisjonen krever en bred tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet med vekt på tverrsektoriell innsats. Vi er derfor glad for at trafikksikkerhet blir løftet opp og ses mer tverrsektorielle, og har et ønske om at dette skal videreutvikles og styrkes.

Hele vårt høringsnotat med forslag finner du her. (pdf-fil)

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk