Høringsuttalelser

Høringssvar Nasjonal Transportplan 2018 - 2029

Vi må planlegge og bygge slik at selv en liten feilvurdering fra en trafikant ikke skal medføre en trafikkulykke med omkomne eller hardt skadde, sier Geirr Tangstad-Holdal. adm.leder i Nei til Frontkollisjoner. - Sammen med økt fokus på sikrere kjøretøy, sikkerhetsutstyr og ny teknologi og trafikantenes adferd, kan dette på mange områder oppfylle nullvisjonen.

Ulykkesstatistikken for perioden 2011–2014 viser at 35 prosent av ulykkene med drepte og hardt skadde skjer på riksvegnettet. Frontkollisjoner utgjør 45 prosent av disse og er den klart største utfordringen. De tre første månedene av 2016 utgjør frontkollisjoner over 50 prosent av alle trafikkdrepte på norske veier.

Nye mål for trafikksikkerhet
Innenfor trafikksikkerhetsområdet er det foreslått som nytt etappemål at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken i 2030.

Vi i Nei til Frontkollisjoner mener nye etappemålet skal være ambisiøse, og transportetatene mener det er realistisk ambisjon for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. Utfordringen er at jo lavere vi kommer i antall drepte og hardt skadde,  desto mer krevende blir det å oppnå en ytterligere reduksjon. Samtidig vil kravene til samhandling mellom ulike aktører i trafikksikkerhetsarbeidet bli større. Men vi har fortsatt mange «dødsveier" og «dødsmiler» som ikke er sikret  og disse vil gi store bidrag i mot de nye målene.

Det kan anstas at:
 - Bygging av firefelts motorveier med midtdeler og midtrekkverk i gjennomsnitt gir 60 prosent reduksjon i drepte og hardt skadde. ( I enkelte tilfeller har vi sett en reduksjon på over 90% i antall drepte og rundt 47 prosent i antall hardt skadde)

- Bygging av midtrekkverk på to- og trefelts veier i gjennomsnitt gir 75 prosent reduksjon i drepte og 60 prosent reduksjon i hardt skadde.

(TØI rapport 1417/2015 Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres?)

Bygging av møtefrie veier
i 2015 åpnet 9,3 km firefelts vei med fysiske atskilte kjørebaner og 26,6 km med midtrekkverk på to- og trefeltsveier. Totalt 35,9 km ny møtefri vei ble åpnet i 2015.

Framtidig behov for bygging av møtefrie veier
Statens vegvesens veinormal (håndbok N100) angir behov for firefelts vei der gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) er høyere enn 12 000, og behov for midtrekkverk på to- og trefelts veier der ÅDT er mellom 6000 og 12 000.

Beregninger viser at dersom veinormalens kriterier skal være tilfredstillende innen 1/1-2030 må det bygges om lag 1 800 km ny møtefri riksvei i perioden 2018-2029. Dette vil i så fall kreve en svært kraftig opptrapping av innsatsen, til 150 km ny møtefri vei per år.
Av behovet på om lag 1 800 km ny møtefri vei ligger i underkant av 400 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS

Behov for møtefrie veier i et mer langsiktig perspektiv
I utredningen «Faglig grunnlag for Motorveiplan» er det sett på framtidig behov fram til 2050. Oppsummert for alle riksveirutene er behovet for ny møtefri vei i perioden 2018-2050 anslått til 2 342 km (1 204 km ny firefelts vei og 1 138 km ny to- og trefelts vei med midtrekkverk).

Vi vet at i gjennomsnitt så foregår 50% av alle utforkjøringene til venstre for føreren. Så sammen med møtefrie veier med fysiske midtsikring, vil utforming av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje, utbedring av sideterreng der det ikke er siderekkverk være med å redusere antall utforkjøringsulykker vesentlig.

Vi i Nei til Frontkollisjoner erkjenner at vi i større grad må være villige til å tenke nytt, og vi må bruke de mulighetene den teknologiske utviklingen gir oss. I dette ligger blant annet behovet for å utvikle, tilrettelegge og implementere ulike ITS-løsninger som vil bidra til å bedre trafikksikkerheten. Tiltak som bidrar til raskere innfasing av allerede kjent og utprøvet kjøretøyteknologi må prioriteres.

Nei til Frontkollisjoner ønsker en gjennomgående holdningsendring til planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter som påvirker sikkerheten til kjørende med og uten motor på veien, og for gående skal gjøres på en måte som ikke utsetter mennesker for farer for liv. Vi må bli flinkere til å omsette allerede kjent kunnskap i planlegging og utbygging av våre veisystem, avslutter Tangstad-Holdal

Kontakt: Geirr Tangstad-Holdal, adm. leder, Telefon 40 8262 20

Foreningen Nei til Frontkollisjoner har sitt mål som navn. Møtefrie veier med fysiske barrierer eller annen teknologi som hindrer frontkollisjoner og utelukker andre ulykker. Sikkerhetsbarrierer mellom kjørefeltene og trygge sideterreng.

Geirr Tangstad-Holdal vet godt hvor smertelig det er å miste noen av sine aller kjæreste på veien, og dette skjedde for 10 år siden. Den 17. juli 2006 omkom hans søster, svoger og niese (5 år) i en frontkollisjon på E39 i Rogaland. De gjorde ingen feil, men ble truffet av et vogntog som ble forstyrret av en bil og mistet deretter kontrollen og traff bilen til den lille familien. Hans niese Thea (7 år) var den eneste som overlevde ulykken. Hun lå hardt skadd på sykehuset i flere uker etter den tragiske ulykken.

Hele hørinsnotatet kan leses her: NASJONAL TRANSPORTPLAN: BEHOV FOR 1800 KM MØTEFRI VEI