Høringsuttalelser

Høringsuttalelse - Statsbudsjettet 2015

Høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité - Prop. 1 S (2014-2015) Statsbudsjettet 2015, 28. oktober 2014

Høring Prop. 1 (2014-2015) Statsbudsjettet 2015

Forslag 1 : Forsering og utbygging av trafikksikre og møtefrie veier med forpliktende planer. Prioritert etter ulykkesfrekvens.

Dagens utbyggingstakt med åpningen av 7 km firefelts vei og 26 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikøyringsfelt i 2015 viser med all tydelighet at det kreves et taktomslag i forsering av planer og oppstart av større prosjekter.

Les hele Høringsnotatet her (Pdf-fil)

Slides brukt under høringen kan du se her.