Høringsuttalelser

Høring - Meld.St.26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023

skjermbilde 2013-04-12 kl. 12.13.43Overordnede mål i NTP

Med bakgrunn i vurderingene i kapitel 11.2 er det i regjeringens forslag til NTP 2014-2023 foreslått følgende etappemål for trafikksikkerhet:

I 2024 skal det maksimalt være 100 drepte i veitrafikken. Samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 skal ikke være over 500.

Vi i Nei til Frontkollisjoner foreslo et halveringsmålet på et tidlig møte i referansegruppe til NTP 2014-2023. Nullvisjonen må være en visjon som følges opp med ambisiøse målformuleringer i NTP, og dette må videre følges opp med i forpliktende tiltaksplaner og handlingsprogram. Samtidig er det på sin plass å minne om at EU har mer ambisiøse mål, som innebærer en halvering i løpet av en tiårsperiode.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten sammenlignet med et antatt nivå på 840 drepte og hardt skadde i 2014 til et nivå med 500 drepte og hardt skadde i 2024 er om lag 8 milliarder kroner i form av lavere skadekostnader.

Men er dette ambisiøst nok? I tiden fra forslagene om halveringsmål ble reist har vi hatt en nedgang i antall drepte og hardt skadde. De siste reviderte tallene for 2012 viser at 673 personer ble hardt skadd, og at 145 personer omkom. Til sammenlikning ble 679 hardt skadd i 2011, mens 168 personer omkom. I gjennomsnitt har det de to siste årene omkommet 157 personer og 676 personer blitt hardt skadd.

Skulle vi følge ønske om et halveringsmål skulle det samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 ikke være over 420.

Mener vi virkelig noe med nullvisjonen på veg - må vi legge lengre forpliktende planer enn fireårs rullerende NTP-planer. Men mener vi alvor med å ville redusere antall drepte og hardt skadde, så må ikke disse planene få lov til å strekke seg et ubestemt antall år fremover i tid. For hver kilometer sikret vei, vil antall tapte menneskeliv og hardt skadde reduseres. Innen 2027 må alle høytrafikkerte og trafikkfarlige veger være møtefrie og sikre!

Les hele høringsuttalelsen her - Høring - Meld.St.26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (pdf-fil)