Høringsuttalelser

Høring Melding St.40 Trafikksikkerhetsarbeidet

Høring Melding St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering

horing stortinget geirr tangstad holdalTirsdag den 10. februar møtte Gunnar Grette, styrets leder og Geirr Tangstad-Holdal. adm. leder på vegne av foreningen Nei til Frontkollisjoner til åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i forbindelse med Høring Melding St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering.

Trafikkulykkene representerer fremdeles store menneskelige lidelser og er et stort samfunnsproblem og ulykkesrisikoen er betydelig høyere i vegsektoren enn i øvrige transportformer.

Les mer …

Høringssvar Nasjonal Transportplan 2018 - 2029

Vi må planlegge og bygge slik at selv en liten feilvurdering fra en trafikant ikke skal medføre en trafikkulykke med omkomne eller hardt skadde, sier Geirr Tangstad-Holdal. adm.leder i Nei til Frontkollisjoner. - Sammen med økt fokus på sikrere kjøretøy, sikkerhetsutstyr og ny teknologi og trafikantenes adferd, kan dette på mange områder oppfylle nullvisjonen.

Ulykkesstatistikken for perioden 2011–2014 viser at 35 prosent av ulykkene med drepte og hardt skadde skjer på riksvegnettet. Frontkollisjoner utgjør 45 prosent av disse og er den klart største utfordringen. De tre første månedene av 2016 utgjør frontkollisjoner over 50 prosent av alle trafikkdrepte på norske veier.

Nye mål for trafikksikkerhet
Innenfor trafikksikkerhetsområdet er det foreslått som nytt etappemål at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken i 2030.

Les mer …

Statsbudsjettet 2014 - høring 7. november 2013

horing 7nov2013Nei til Frontkollisjoner er en uavhengig landsdekkende forening for trafikanter og pårørende. Ingen i foreningen tar ut noe form for honorar eller lønn. Vi mottar ingen statlig støtte.

Vi er opptatt av trafikksikkerhet og støtter alle aktiviteter med sikte på å forbedre den generelle trafikksikkerheten. Både fysiske endringer av veimiljøet, nye tiltak som alkohollås, bilbelte i buss og holdningskampanjer.

Les mer …

Høringsuttalelse - Statsbudsjettet 2015

Høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité - Prop. 1 S (2014-2015) Statsbudsjettet 2015, 28. oktober 2014

Høring Prop. 1 (2014-2015) Statsbudsjettet 2015

Forslag 1 : Forsering og utbygging av trafikksikre og møtefrie veier med forpliktende planer. Prioritert etter ulykkesfrekvens.

Les mer …

Høring - Meld.St.26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023

skjermbilde 2013-04-12 kl. 12.13.43Overordnede mål i NTP

Med bakgrunn i vurderingene i kapitel 11.2 er det i regjeringens forslag til NTP 2014-2023 foreslått følgende etappemål for trafikksikkerhet:

I 2024 skal det maksimalt være 100 drepte i veitrafikken. Samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 skal ikke være over 500.

Vi i Nei til Frontkollisjoner foreslo et halveringsmålet på et tidlig møte i referansegruppe til NTP 2014-2023. Nullvisjonen må være en visjon som følges opp med ambisiøse målformuleringer i NTP, og dette må videre følges opp med i forpliktende tiltaksplaner og handlingsprogram. Samtidig er det på sin plass å minne om at EU har mer ambisiøse mål, som innebærer en halvering i løpet av en tiårsperiode.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk