Behov for 1783 km møtefri vei

Etter dagens krav i veinormalen vil det ved utgangen av 2014 være behov for totalt 1 783 km møtefri vei med fysisk adskilte kjøreretninger.

  • Ved utgangen av 2014 vil 602 km av riksveinettet være firefelts vei, noe som utgjør halvparten av et totalt behov på om lag 1 200 km for å oppfylle krav fastsatt i veinormalene.
  • Det vil være midtrekkverk på 265 km to- eller tre-felts veier, som utgjør om lag 20 prosent av et totalt behov på om lag 1 450 km vei i henhold til kravene i veinormalene.
  • Om lag 1 650 km eller 16 prosent. av riksveiene er for smale for å tilfredsstille kravene til tofelts vei med gul midtlinje.

Kilde: Prop. 1 S (2014–2015) Programkategori 21.30 Vegformål Tilstandsvurdering og hovedutfordringer

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk