Tiltaksplan

Tiltaksplan 2014-2017

Nei til Frontkollisjoner (NtF) er en landsomfattende og politisk uavhengig ideell organisasjon som arbeider for å fremme trafikksikre og møtefrie veier i Norge. NtFk ble stiftet i 17. juli 2007 og har fylkeskontakter i de fleste av landets fylker.

NtF har de som er rammet av de altfor mange ulykker som grunnlag for sitt arbeid. Det samme gjelder alle i den kjørende befolkning som står i fare for eller vil bli rammet. Sikring mot dødbringende møtekollisjoner, i særdeleshet med midtrekkverk på høytrafikerte og trafikkfarlige strekninger, men også ved oppmerkede midtdelere og midtfelt på mindre trafikerte, kan på dette alvorligste ulykkesområde bringe 0-visjonen over til å bli virkelighet. Det ønskes sterkt felles innsats for hvert år å redde et stort antall liv og hindre et stort antall alvorlig skadd.

Foreningens hovedlinjer er

• Det er i seg selv naturstridig at motorkjøretøy med motsatt kjøreretning får passere hverandre, til dels i stor hastighet og tetthet, tunge trailere og busser, uten et hinder mot å komme over i motgående kjørefelt. Førers oppmerksomhet er ikke nok fordi det er fundamentalt menneskelig at det nå og da gjøres feil. Motorkjøretøyenes gradvise utvikling over lang tid kan være en forklaring, men ingen unnskyldning.

• Det uholdbare bevises i praksis ved at i Norge blir i frontkollisjoner årlig rundt 70-80 mennesker drept og tusener skadet, til dels alvorlig. I tillegg så vet vi at rundt 50% av alle utforkjøringene skjer til venstre for føreren. Gulmalte midtlinjer er ikke nok. Det er uholdbart med slike tap og lidelser når midtrekkverk mellom motgående kjørefelt er et tilgjengelig og anvendbart virkemiddel. Høytrafikerte veier som blir etablert som møtefrie og sikre veier reduserer opp mot 100 % frontkollisjoner og reduserer de totale dødsulykkene med rundt 76% og hardt skadde med 47 %.

Alle våre høytrafikerte veier med en trafikk på over 4000 ÅDT må midtsikres, i tillegg til alle trafikkfarlige strekninger. Vi ønsker at veinormalen skal endres fra dagens 6000 ÅDT til 4000 ÅDT slik at dette blir ivaretatt. I tillegg må romlefelt vurderes inn i veinormalen fra 1500 ÅDT.

NtF søker å realisere formålet gjennom informasjon til medlemmene og allmennheten, og gjennom initiativ overfor og samarbeid med sentrale og lokale politikere, offentlige organer, foreninger og organisasjoner i Norge og andre land.

Tiltak

  • NtF vil samarbeide med veimyndighetene for å følge opp målsettingene i Nasjonal transportplan om en reduksjon av antallet drepte og hardt skadde i vegtrafikken.
  • NtF vil bl.a. i samarbeid med de andre veibrukerorganisasjonene bidra aktivt i en holdningskampanje rettet mot samspill i trafikken.
  • NtF vil jobbe aktivt mot medlemmene/følgere via elektroniske nyhetsbrev og ved hjelp av egne nettsider.
  • NtF vil arbeide aktivt for å spre gode holdninger i vårt arbeid med trafikksikkerhet på sosiale media. Vi vil også bruke våre fylkeskontakter aktivt mot egne medlemmer og andre trafikanter for å øke kunnskap og forståelse om trafikksikkerhet på lokalt plan.
  • NtF vil være en aktiv pådriver for at våre høytrafikkerte og trafikkfarlige veier utvikles i trafikksikker, møtefri og miljøvennlig retning.
  • NtF vil rette større fokus den økende eldre befolkning, som også er aktive sjåfører og gående, slik at utformingen av veimiljøet tilpasset eldres tåleevne får økt oppmerksomhet.
  • NtF vil avholde sin årlige trafikksikkerhetskonferanse hvor formålet er å rette fokus på trafikksikre og møtefrie veier. Vi ønsker å skape gode møteplasser for sentrale og lokale politikere, veimyndigheter, trafikkorganisasjoner og enkeltpersoner.
  • NtF vil søke å avholde et årlig landsomfattende sommerarrangement, www.come2gether.nu, der både pårørende og trafikkskadde kommer sammen i et kulturelt felleskap, hvor trafikksikkerhet vil være det underliggende budskapet.
  • NtF vil oppfordre publikum til å melde inn trafikkfarlige veier på et eget trafikkfelleskjema ved hjelp av internettsiden www.frontkollisjoner.no. NtFk vil følge opp disse trafikkfarlige veistrekningene mot ansvarlig veimyndigheter.

NtF vil fortsette å være en aktiv deltaker innenfor trafikksikkerhetsarbeidet både på selvstendig basis og som medlem av Trygg Trafikk.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk