NtFk i media

12.feb: TV2-Forsinkelser setter liv i fare

Mens regjeringen mener de oppfyller kravene i Nasjonal transportplan, mener opposisjonen at rapporten viser at de svikter trafikantene.

Forsinkelser av sikringen av våre veier fører til økt risiko

Daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal mener at alle forsinkelsene og brutte løfter angående midtsikring av våre veier, fører til at trafikantene utsettes for større risiko med fare for egne liv. Regjeringen lovte 750 km med midtrekkverk før valget i 2009, som i ettertid har blitt omdefinert til å bare gjelde 250 km med midtrekkverk og 500 km med mindre midtsikringstiltak.

Les mer …

23.jan: Finnmark Dagblad - Veidødens årsaker

finnmark_dagblad_nei_til_frontkollisjonerVi skal ikke glemme at det sitter mange tusen mennesker i dyp sorg rundt omkring i vårt langstrakte land, som enten har mistet eller har fått noen/blitt hardt skadd på norske veier. Av respekt for alle disse bør vi være mer ydmyk i møte med veidøden, og virkelig sette inn alle våre ressurser på å gjøre mest mulig for å nå nullvisjonen på veien, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Nei til Frontkollisjoner blant annet i denne kronikken.

Les mer …

20.jan: Østlendingen - Nei til Frontkollisjoner vil «gjøre riksveg 3 svensk»

nei_til_frontkollisjoner_ostlendingen

Østerdalen egner seg

Foreningen Nei til Frontkollisjoner har sett på riksveg 3 gjennom Østerdalen og konstatert at dette er en vegstrekning som egner seg godt for «den svenske modellen».

– Mange dalfører har flat bunn der en uten problem kan bygge sikre veger med 13–14 meters bredde av samme kvalitet som de svenske 2-1-vegene. Spesielt på Østlandet, men også i Midt-Norge finnes store skogområder der det er enkelt og formålstjenlig å bygge 2-1-veger. Svenskene har maktet å bygge landeveger som byr på sikkerhet og framkommelighet. Samtidig som lokale behov for busstopp. krysningspunkt og avkjøringer er ivaretatt, heter det i en uttalelses fra foreningen.

Les mer …

10.jan: Haugesunds Avis - Trafikkulykkenes årsaker

haugesund_avis_nei_til_frontkollisjonerVeitrafikkulykker utgjør et betydelig samfunnsproblem. Nullvisjonen er utgangspunktet for alt trafikksikkerhetsarbeid, og innebærer at det skal arbeides for å utvikle et transportsystem der det ikke forekommer ulykker med drepte eller hardt skadde. Den er meget ambisiøs. Et særlig farlig faremoment er smale veier. Dette er også et argument for midtrekkverk, ikke et motargument. Nødvendig bredeutvidelser må skje, skriver Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoer i denne kronikken i Haugesund Avis.

9.jan: Fremover - Trafikkulykkenes årsaker

fremover_nei_til_frontkollisjoner

"De følgende dager kommer vi helt sikker til å høre mange ord fra ansvarlige politikere og myndighetspersoner om de historiske lave tallene på antall drepte og hardt skadde. Nedgangen er bra. Men ord som «gledelig» og «glad» passer ikke inn i denne sammenhengen. Et tapt liv er et for meget!

Vi skal ikke glemme at det sitter mange tusen mennesker i dyp sorg rundt omkring i vårt langstrakte land, som enten har mistet et nært familiemedlem eller har fått noen/blitt hardt skadd på norske veier. Av respekt for alle disse bør vi være mer ydmyk i møte med veidøden, og virkelig sette inn alle våre ressurser på å gjør mest mulig for å nå nullvisjonen på veien."

Dette er noe av det daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal skriver i denne kronikken i avisa Fremover

15.jan: Agderposten - Store behov, små bevilgninger

agderposten_nei_til_frontkollisjoner«Bedre sikring langs veien er et viktig grep for å hindre møteulykker», sa veidirektør Terje Moe Gustavsen til NRK nylig. Å bygge nye trafikksikre veier, midtrekkverk, siderekkverk og mer oversiktlig sideterreng, forsterkede veioppmerking og reduserte fartsgrenser, blir viktige virkemidler for Statens vegvesen fremover.

Men hvis veidirektøren skal få sine ønsker oppfylt må han ta en nærmere prat med samferdselsminister Marit Arnstad og statsminister Jens Stoltenberg. For behovene er store og de årlige bevilgningene via statsbudsjettet er ikke høye.

I 2012 skulle det bygges 17 km, og for 2013 er det vedtatt kun 19 km midtrekkverk på to- og trefelts veier.

Ifølge trafikksikkerhetsdokumentet som er vedlegg til forslaget til ny NTP 2014– 2023, er behovene på rundt 2.000 km. Da vil det ta over 110 år å få sikret alle disse veiene, skriver daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i foreningen Nei til Frontkollisjoner i dagens kronikk i Agderposten.

Les mer …

9. jan: Varden - Trafikkulykkenes årsaker

varden_nei_til_frontkollisjoner

Veitrafikkulykker utgjør et betydelig samfunnsproblem. Nullvisjonen er utgangspunktet for alt trafikksikkerhetsarbeid, og innebærer at det skal arbeides for å utvikle et transportsystem der det ikke forekommer ulykker med drepte eller hardt skadde. Nullvisjonen er meget ambisiøs. For at den skal være seriøs og skape balanse, må antallet km midtrekkverk økes radikalt. Et særlig faremoment er smale veier. Dette er et argument for midtrekkverk, ikke et motargument. Nødvendige breddeutvidelser må skje. Vi ønsker forpliktende tiltaksplaner med klare mål og sluttdatoer for gjennomføringen, skriver blant annet Geirr Tangstad-Holdal i Varden i denne kronikken.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk