Kronikk

Kronikk: Nullvisjon - ja, delvis

geirr tangstad-holdal daglig leder i nei til frontkollisjonerI 2024 skal det maksimalt være 100 drepte i veitrafikken. Samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 skal ikke være over 500. Dette vedtok Stortinget da Nasjonal transportplan 2014-2023 ble behandet og vedtatt den 18. juni i år.

Vi i den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner foreslo et halveringsmålet på et tidlig møte i referansegruppe til NTP 2014-2023. Nullvisjonen må være en visjon som følges opp med ambisiøse målformuleringer i NTP, og dette må videre følges opp med i forpliktende tiltaksplaner og handlingsprogram.

Men er dette ambisiøst nok? I tiden fra forslagene om halveringsmål ble reist har vi hatt en nedgang i antall drepte og hardt skadde. De siste reviderte tallene for 2012 viser at 673 personer ble hardt skadd, og at 145 personer omkom. Til sammenlikning ble 679 hardt skadd i 2011, mens 168 personer omkom. I gjennomsnitt har det de to siste årene omkommet 157 personer og 676 personer blitt hardt skadd.

Skulle vi følge ønske om et halveringsmål skulle det samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 ikke være over 420.

Nullvisjonen
I vedtaket om Nullvisjon er det delte ansvaret sentralt.

1. De som bygger og former veitransportsystemet, skal ha som mål å bygge et veitransportsystem som kan håndtere menneskelig svikt. Systemet må ikke bare håndtere våre egne feilvurderinger og feilhandlinger, det må også beskytte oss fra andres feilvurderinger og feilhandlinger.

2. Trafikantenes ansvar er fullt ut å følge de spilleregler som planleggerne har satt opp. Hvis trafikantene ikke klarer å følge spillereglene, faller ansvaret tilbake på de som utformer og bygger vegtransportsystemet, og de må på nytt tilpasse systemet til menneskenes evne. Dette fordi det da er åpenbart at kravene til trafikantene var satt for høyt.

Midtrekkverk redder liv
I forarbeidet til de to siste Nasjonale transportplanene har jeg sittet i referansegruppen, og fulgt premissene og arbeidet fram til fagetatenes forslag til NTPene. ?Og i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 har Statens vegvesen ved Veidirektoratet gjort en grundig jobb med utarbeidelse "Grunnlagsdokument "Null drepte og null hardt skadde - fra visjon mot virkelighet".

Grunnlagsdokumentet sier at vi redusere antall drepte og hardt skadde hvert år med 100 personer ved å sikre alle våre høytrafikkerte riksveier med en trafikk på over 6000 gjennomsnittlig kjøretøy i døgnet (ÅDT) . Og i følge Statsbudsjettet for 2010 reduserer møtefrie veier dødsulykkene med i gjennomsnitt 76% og hardt skadde med rundt 47%.

Vi vet også at 31 prosent av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner. Utfordringene er størst på riksveinettet, der hele 46% av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner.

Redde kun 40 av 100
Behovene for å sikre våre riksveier med en trafikk på over 6000 kjøretøy i døgnet er på 1850 km. Dette kan som sagt redusere antall drepte og hardt skadde med hele 100 personer hver år. Hvorfor Regjeringen da velger å ikke å prioritere dette i Nasjonal transportplan er uforstålig. I løpet av de neste 10 årene ønsker regjeringen å sikre 780 av disse 1850 km med usikrede høytrafikkerte veiene. Dette utgjør rundt 42% av behovene. Omregnet i sparte liv, utgjør dette en prioritering på en ønsket reduksjon på 42 av 100 personer. ?Det gjøres mye bra arbeid på mange områder innenfor trafikksikkerhet. Men på hvilket annet samfunnsområdet ville vi ha akseptert å ikke gjøre vårt ytterste for å spare alle 100 menneskelivene ved å bygge sikkerhetsbarrierer? Det finnes kun to ord for en slik ønsket politikk: brutalt og hjerterått.

Trafikantene og myndighetene har et stort felles ansvar. Og dette ansvaret må alle ta. Er det noe vi vet med sikkerhet - ja, så er det at mennesker vil gjøre feil. Også i fremtiden.

For hver kilometer sikret vei vi får, vil antall tapte menneskeliv og hardt skadde reduseres!

(kronikken har stått på trykk i en rekke regions og lokalaviser - her fra Oppland Arbeiderblad tirsdag 30. juli 2013)